Kränkningar av
mänskliga rättigheter

ARTIKEL 21 – RÄTTEN TILL DEMOKRATI

”1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

”2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

”3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.”

I Zimbabwe greps hundratals försvarare av mänskliga rättigheter och medlemmar av det största oppositionspartiet, rörelsen för demokratisk förändring, (MDC – Movement for Democratic Change) när de deltog i fredliga möten.

I Pakistan greps tusentals advokater, journalister, försvarare av mänskliga rättigheter och politiska aktivister för att de krävde demokrati, en rättsstat och ett oberoende domstolsväsen.

I slutet av 2007 fanns det fortfarande sextiotvå samvetsfångar i kubanska fängelser på grund av sina fredliga politiska åsikter eller aktiviteter.

SAMMANFATTNING

Mänskliga rättigheter finns, såsom de anges i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och hela samlingen av internationella lagar om mänskliga rättigheter. De erkänns – åtminstone principiellt – av de flesta nationerna och utgör kärnan för många nationers författning. Ändå är den verkliga situationen i världen långt ifrån de ideal som den Allmänna förklaringen ger uttryck för.

För en del är det fullständiga förverkligandet av mänskliga rättigheter ett avlägset och ouppnåeligt mål. Till och med internationella lagar om mänskliga rättigheter är svåra att genomdriva, och att fullfölja ett klagomål kan ta år och kräva en hel del pengar. Dessa internationella lagar har en tyglande funktion men är otillräckliga för att tillhandahålla tillräckligt med skydd för de mänskliga rättigheterna, vilket den krassa verkligheten med kränkningar som begås dagligen ger belägg för.

Diskriminering är omfattande i hela världen. Tusentals sitter fängslade för att de sagt vad de anser. Tortyr och politiskt motiverad inspärrning, ofta utan rättegång, hör till vardagen, och tolereras och praktiseras – till och med i vissa demokratiska länder.

Du kan åstadkomma en förändring. Bli informerad genom att läsa rapporterna om mänskliga rättigheter världen över.

Köp flera exemplar av häftena Berättelsen om de mänskliga rättigheterna från vår bokavdelning online, distribuera dem i ditt område och till dem du känner, och även till de lokala myndigheterna.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN