DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
officiellt dokument

Artikel 11.
 1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.
 2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.
Artikel 12.

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Artikel 13.
 1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.
 2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.
Artikel 14.
 1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.
 2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.
Artikel 15.
 1. Envar har rätt till en nationalitet..
 2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.
Artikel 16.
 1. Fullvuxna män och kvinnor ha rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning.
 2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke.
 3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt till skydd från samhället och staten.
Artikel 17.
 1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.
 2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.
Artikel 18.

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Artikel 19.

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Artikel 20.
 1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
 2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.
SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN