Petition
För att implementera
den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Jag,
, från
, förklarar härmed:

ATT FN antog den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948 som det första internationella erkännandet av att alla människor har rätt till grundläggande rättigheter och friheter som måste respekteras och skyddas av alla nationer i världen;

ATT de grundläggande friheterna inneslutna i förklaringen och den internationella propositionen för mänskliga rättigheter fortfarande inte är en realitet för många då kränkningar av mänskliga rättigheter utgör ett världsomfattande globalt problem som ger upphov till etniska, rasmässiga och religiösa konflikter;

ATT jag åberopar att regeringen i gcui_hr:tag_ och hela den offentliga och privata sektorn säkerställer att de grundläggande friheterna i förklaringen genomdrivs allmänt och blir en levande realitet;

ATT jag åberopar att regeringen i gcui_hr:tag_ fastställer att undervisning om mänskliga rättigheter införs som ett obligatorium i skolor och att kampanjer för utbildning om mänskliga rättigheter genomförs så att kunskapen om, förståelsen av och åtnjutandet av de fundamentala friheterna som innefattas i förklaringen som allas födslorätt säkerställs;

ATT jag åberopar att regeringen i gcui_hr:tag_ och organisationer inom den offentliga såväl som privata sektorn propagerar för den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna genom utbildningskampanjer, evenemang och publicering av förklaringen vitt och brett till barn och vuxna i hela nationen.
Ställning/yrke:E-mailadress: