VINTERN 2015NYHETSBREV

GLOBALT PROGRAM FÖR UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Fas två » Säkerhetsstyrkor

Enade för mänskliga rättigheter tillhandahöll utbildning om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna till mer än 10 000 polisaspiranter i den centrala indiska delstaten Madhya Pradesh, vilket sammanföll med fas 2 av FN:s världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter.

Den 10 december 2004 i slutet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter, tillkännagav FN:s generalförsamling det trefasiga Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter för att främja genomförandet av utbildningar om mänskliga rättigheter i alla samhällssektorer.

Fas ett (2005–2009) betonade genomförande av utbildning om mänskliga rättigheter i grundskolesystem.

Fas två (2010–2014) kallas att integrera utbildning om mänskliga rättigheter i den högre utbildningen och i utbildning av lärare och utbildare, tjänstemän, brottsbekämpande myndigheter och militären.

Fas tre (2015–2019) kommer att fokusera på journalister och andra yrkesmän inom media, med betoning på utbildning i jämställdhet och icke-diskriminering. Programmets mål är att bekämpa stereotyper och våld; främja respekten för mångfald; och främja tolerans, interkulturell och interreligiös dialog och social integrering.

Den logiska grunden för tyngdpunkten i den andra fasen är klar: Lärare och högre utbildningsinstitutioner handleder morgondagens medborgare och ledare. Vidare har tjänstemän, brottsbekämpande myndigheter och militär personal ett stort ansvar för att respektera och skydda andras rättigheter.

För att främja detta uppdrag har Enade för mänskliga rättigheter genomfört program för att skapa utbildning om mänskliga rättigheter för säkerhetsstyrkor i områden av världen som står inför stora utmaningar. Detta har varierat från att genomföra utbildning i mänskliga rättigheter för polisaspiranter i den centrala indiska delstaten Madhya Pradesh till utbildning av militär personal genom den colombianska nationella arméns skola för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Vid slutet av den andra fasen av Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter i början av 2015 kommer varje medlemsstat i FN att utvärdera genomförandet av denna fas av programmet och lämna en rapport till kontoret för FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter (OHCHR). OHCHR kommer sedan att utarbeta en global rapport baserad på de nationella utvärderingsrapporterna och överlämna den till rådet för mänskliga rättigheter, FN:s högsta människorättsorgan.MILSTOLPAR I UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  • 1995–2004:Förenta nationernas årtionde för undervisning av mänskliga rättigheter.

  • 2005–2009: Fas 1 i FN:s världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter fokuserar på utbildning om mänskliga rättigheter i primära och sekundära skolsystem.

  • 2010–2014: Fas 2 betonar utbildning i mänskliga rättigheter för högre utbildning och utbildningsprogram för lärare och utbildare, tjänstemän, brottsbekämpning och militärer.

  • Februari 2012: FN:s generalförsamling antar FN:s deklaration om utbildning och inlärning av mänskliga rättigheter i syfte att ”utveckla en universell kultur av mänskliga rättigheter, där alla är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter i fråga om andras rättigheter”.
  • I början av 2015: FN:s medlemsstaters rapport till högkommissionären för mänskliga rättigheter om sitt genomförande av fas 2.

  • 2015: Kontoret för högkommissionären för mänskliga rättigheter ger en global rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

  • 2015–2019: Fas 3 i världsprogrammet fokuseras på yrkesmän inom media och på journalister, med betoning på utbildning i jämställdhet och icke-diskriminering.

HJÄLP TILL MED ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL VERKLIGHET

Du kan omedelbart börja stödja den internationella saken för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER