RealTime
3.6 LÄS

Artikel 14 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 14

  1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.
  2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.