RealTime
3.4 LÄS

Artikel 13 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 13

  1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.
  2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.