RealTime
2.10 LÄS

Artikel 10 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 10

Envar är under full likställighet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom.