RealTime
2.6 LÄS

Artikel 8 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 8

Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning.