Rätten till en fristad

Mänsklig rättighet nr 14

Rätten till en fristad

1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.

2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER