RealTime
4.6 LÄS

Artikel 21 av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Artikel 21

  1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.
  2. Envar har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
  3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.